Continu Group Privacy Statement

Continu Group Privacy Statement

Continu b.v., Flightforum 40, Kamer van Koophandel (29049044). Alle aan Continu b.v. (hierna Continu) gelieerde organisaties geven samen uitvoering aan het samenbrengen van opdrachtgever & kandidaat. Hierbij kan er worden gedacht aan activiteiten als: Detacheren, Werving & Selectie, carrière/loopbaan advies en bemiddelen van ZZP’ers.

Wij respecteren de privacy van alle kandidaten, opdrachtgevers en bezoekers van onze website(s) en dragen er zorg voor dat de persoonlijke data die jij ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld. Wij gaan zorgvuldig en verantwoord met jouw gegevens om. Het privacy statement is van toepassing op de dienstverlening en websites.

Om de dienstverlening die wij beschikbaar stellen goed uit te voeren, verzamelen en verwerken wij de persoonsgegevens van iedereen met wie wij een samenwerking aan gaan. In dit privacy statement leggen we je uit waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe we jouw gegevens beschermen, welke rechten je hebt en onder welke voorwaarden wij de informatie aan jou of anderen verstrekken.

Onze werkwijze is in overeenstemming met de rechten en plichten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij bepalen het doel en de middelen van de gegevensverwerking en daarom zijn wij verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens?
Wij verzamelen jouw gegevens vanaf het moment dat jij je gegevens invult of achterlaat op onze website, jij je inschrijft op één van onze vestigingen of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van de dienstverlening.

We kunnen ook gegevens van jou verzamelen indien deze zijn geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd zou zijn in werk gerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen wij jou benaderen of je interesse hebt om je bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en privacy statement.

Wanneer je jouw persoonsgegevens hebt verstrekt, digitaal of via inschrijving bij één van onze vestigingen, zullen wij deze opnemen in ons bestand.

Bij inschrijving:
NAW gegevens, e-mail, adres, postcode, telefoonnummer, werkervaring, begeleidende documenten.
 Profielgegevens en openbare gegevens.
 Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die jij zelf of via ons hebt gevolgd/gedaan.
 Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.

Aanvullende gegevens vanaf het moment van bemiddeling (arbeidsovereenkomst):

 Nationaliteit, BSN-nummer, kopie- van het originele ID bewijs, werkvergunning.
 Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels en salarisadministratie

Grondslag voor verzamelen en verder verwerken persoonsgegevens
Ben je sollicitant, kandidaat, ZZP-er en/of Flexwerker dan verzamelen en verwerken we je gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening waaronder; Detacheren, Werving & Selectie, carrière/loopbaan advies en bemiddelen van ZZP’ers en doorleenconstructies.

Je gegevens verwerken we op basis van de volgende grondslagen. Dit is ook relevant voor zakelijke relaties.
 Om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting
 Op grond van jouw toestemming. Je kunt je toestemming altijd weer intrekken door een e-mail te sturen naar mijndata@continu.nl
 Om de overeenkomst die we met je zijn aangegaan op een goede manier te kunnen uitvoeren.
 Om jou te kunnen bemiddelen op grond van gerechtvaardigde belangen die in ieder afzonderlijk geval niet zwaarder mag en zal wegen dan jouw belangen op het gebied van privacy. Dit doen we op basis van een zorgvuldige belangenafweging.

Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?
We gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 Het zorgdragen door middel van zoeken naar opdrachten/banen en het matchen hiervan zo goed mogelijk en op maat te laten gebeuren ofwel het ‘bemiddelen’.
 Het adviseren over en begeleiden van je loopbaan.
 Voor een correcte en verplichte administratie ter uitvoering van (eventuele) arbeids- of bemiddelingsovereenkomsten.
 Om jou per e-mail, telefoon en/of post op de hoogte te houden van onze dienstverlening.
 Om jou op de hoogte te houden van onze marketing activiteiten zoals evenementen, nieuwsbrieven en/of trainingen.
 Om onze website en andere systemen up-to-date te kunnen houden alsmede het ontwikkelen hiervan.
 Om jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen om zodoende jou te kunnen bemiddelen naar werk.
 Voor managementdoeleinden, interne controles, bedrijfsveiligheid en het laten uitoefenen van audits en accountantscontroles.
 Voor kwaliteitsdoeleinden ten aanzien van een (kwaliteit) certificering
 Voor naleving van wet- en regelgeving ten aanzien van de arbeidsrelatie. Hierbij kan er gedacht worden aan arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving.
 Voor de Carrière tools waarmee jij jouw CV kunt maken/opmaken. Deze gegevens zullen wij na 4 weken verwijderen en zullen niet verder worden opgeslagen.

Met wie kunnen we jouw persoonsgegevens delen?
Continu kan jouw persoonsgegevens delen aan:
 Continu gelieerde organisaties
 Potentiele opdrachtgevers waar wij een match tussen jou en de opdrachtgever willen realiseren of waar jij voor ons werkt.
 Verwerkers en/of ontvangers die namens Continu diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Hierbij kan er bijvoorbeeld gedacht worden aan leveranciers. Deze partijen hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun contractuele verplichting na te kunnen komen.
 In sommige gevallen kan Continu ertoe verplicht worden om persoonsgegevens te delen op basis van een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.
 Pensioenfonds, Arbo dienstverleners, overheidsinstanties en andere instanties (zoals consultancy) indien wij van mening zijn dat we daartoe verplicht of gerechtigd zijn.

Jouw persoonsgegevens zullen in beginsel niet worden doorgegeven aan landen buiten de EER. Wij zullen jouw persoonsgegevens alleen doorgeven aan landen buiten de EER waarvan de Europese Commissie van mening is dat jij daar een hoge mate van bescherming hebt en hier een modelovereenkomst voor is gesloten. Mocht hier inzicht in worden verzocht verwijzen wij terug naar het reguliere proces.

Hoelang bewaart Continu jouw gegevens?
Continu bewaart jouw gegevens om te kunnen voldoen aan het doel waarvoor we verzamelen. De bewaartermijn die van toepassing is, is in elk afzonderlijk geval verschillend. Dit bepalen we met inachtneming van wet- en regelgeving en jurisprudentie. Wij hebben zorgvuldigheid hoog in het vaandel staan, daarom zullen wij nooit gegevens langer bewaren dan noodzakelijk is.

Jouw persoonlijke rechten
Als we gegevens van je verwerken heb je een aantal rechten waaronder: dataportabiliteit, vergetelheid, recht op inzage, rectificatie, beperking en bezwaar. Wanneer je hier gebruik van wilt maken kun je contact opnemen met jouw contactpersoon.

Iedere betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Continu.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Voor jouw gemak houdt Continu bij welke vacatures jij eerder hebt bekeken. Op basis van cookies tonen wij jou je eerder bekeken vacatures, indien deze nog online staan. Tevens is het mogelijk vacatures aan te merken als interessant, ook dit gaat middels een cookie. Bij het bezoeken de websites wordt jou gevraagd of je cookies wilt inschakelen. Klik op “Cookies toestaan” om cookies in te schakelen of ga naar meer details om cookies om bepaalde cookies uit te schakelen. Voor meer informatie zie ons Cookiebeleid op de website.

IP-adressen
Continu kan informatie verzamelen over jouw gedrag op onze pagina’s. Het gaat dan expliciet om gegevens ten aanzien van de browseractiviteiten en patronen van jou als gebruiker.

Beveiliging
Continu heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Continu heeft de nodige passende maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Ondanks de door Continu genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat derden er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of jouw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Continu kan hiervoor nooit op enige wijze aansprakelijk worden gesteld.

Gebruikersvoorwaarden
Continu besteedt de grootste zorg aan de samenstelling van haar website. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Continu aanvaardt hiervoor geen enkele vorm van aansprakelijkheid. Onze website en/of social media kanalen kunnen links bevatten van en naar websites met één van onze partners relaties en/of adverteerders. Continu aanvaardt geen enkele vorm van verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid m.b.t. reglementen van derde partijen.

Toepasselijk recht
Op dit privacy statement is het Nederlandse recht van toepassing.

Wijziging privacy statement

Continu behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Op de website staat de actuele versie. Wij bevelen je aan om onze websites in de gaten te houden en het privacy statement regelmatig in te zien, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Datum laatste aanpassing: november 2019

Contact
Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming/gebruik van jouw persoonsgegevens?, dan kun je schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via mijndata@continu.nl of Continu b.v. Flightforum 40, 5657 DB Eindhoven t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming.