Algemene voorwaarden

Carrièretools wordt je aangeboden door het bedrijf Continu. Aan het gebruik van Carrièretools zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door Carrièretools te gebruiken, ga je hiermee akkoord. Afwijkingen van of aanvullingen op deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Continu schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van Carrièretools
1.1 Via Carrièretools kun je onder andere CV’s genereren, wijzigen, downloaden en versturen. Daarnaast kun je een bedrijfstest doen en verschillenden online trainingen volgen.
1.2 Met het onderdeel CV tool worden je persoonsgegevens verwerkt. Raadpleeg de privacyverklaring van Continu voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels
2.1 Het is verboden Carrièretools te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de nationale of internationale toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot, het opslaan of verspreiden via Carrièretools van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is en het versturen van ongevraagde berichten.
2.2 Indien naar het oordeel van Continu hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Continu of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Continu gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
2.3 Continu is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.
2.4 Continu kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op jou verhalen. Je vrijwaart Continu van alle claims van derden in verband met door jou geplaatste informatie.
2.5 Je bent zelf verantwoordelijk voor alle zaken die je online regelt met Carrièretools, waaronder, het genereren van je CV.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud
3.1 Continu doet haar uiterste best, maar kan niet garanderen dat Carrièretools te allen tijde beschikbaar is.
3.2 Continu onderhoudt Carrièretools actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.
3.3 Continu mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Carrièretools aanpassen. Daarbij zijn jouw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Continu zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 4. Intellectueel eigendom
4.1 Carrièretools, de CV-templates, de online training(en) en tests met de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website behoren tot het intellectueel eigendom van Continu of diens licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Continu, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
4.2 Informatie die je publiceert of opslaat via Carrièretools, zoals de tekst van je CV of je pasfoto, is en blijft jouw eigendom (of dat van je toeleveranciers). Continu heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor Carrièretools.
4.3 Je kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen.
4.4 Je mag informatie die je publiceert of opslaat via Carrièretools naar eigen inzicht aanpassen middels een persoonsgebonden URL die je ontvangt per mail.
4.5 Indien je informatie stuurt naar carrieretools@continu.nl, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geef je haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor Carrièretools.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
5.1 Voor zover enige wettelijke bepaling zich hier niet tegen verzet, zijn onderstaande aansprakelijkheidsbepalingen van toepassing op het gebruik van Carrièretools.

Artikel 6. Overige bepalingen
6.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
6.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Carrièretools worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Continu gevestigd is.
6.3 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via Carrièretools wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
6.4 Continu is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst, alsmede de door haar verwerkte persoonsgegevens over te dragen aan een derde die Carrièretools of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.